Bestuur en toezicht

 

Stichting Orion hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat Orion wordt bestuurd door een bestuur en dat een Raad van Toezicht toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Orion en de scholen die onder Orion vallen. Orion is een openbaar bestuur. Dit betekent dat ook de gemeenteraad een toezichthoudende taak heeft. Klik hier voor de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht.

Het bestuur van Orion wordt gevormd door Annette van der Poel. Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau en het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Het stafbureau van Orion bestaat uit een klein, flexibel team dat dienstverlenend is aan de gehele organisatie die bestaat uit de Raad van Toezicht, bestuurder, GMR en scholen. Voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, facilitair management en huisvesting wordt gebruik gemaakt van een extern bureau.

De leiding van een school berust bij een (locatie)directeur die integraal verantwoordelijk is. De scholen bespreken schoolspecifieke zaken met de medezeggenschapsraad (MR). De bestuurder bespreekt het Orion beleid met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De Raad van Toezicht van Stichting Orion bestaat uit vijf tot zeven leden. De leden hebben zitting in de raad van toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. De Raad van Toezicht werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad met een toezichtkader.

De leden van de Raad van Toezicht stellen zich hieronder aan u voor:

Een dag uit het leven van Voorzitter Raad van Toezicht Niels van Tent

Niels van Tent

Voorzitter Raad van Toezicht

Niels is partner bij Ebbinge BV, een search-, interim- en adviesbureau voor eindverantwoordelijke posities. Hiervoor was hij CFO bij iHub, het samenwerkingsverband tussen Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, organisaties op het gebied van jeugd, jeugdzorg en speciaal onderwijs. In eerdere jaren was hij onder andere directeur van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en adviseur bij KPMG. In deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan in het besturen van grote (uitvoerings)organisaties, met name op het gebied van bedrijfsvoering. Hij is tevens lid van de raad van commissarissen van UvA Minds, een ggz-aanbieder gerelateerd aan de Uva. Daarmee is bij breed maatschappelijk betrokken. Niels vindt het van groot belang dat organisaties in het publieke domein, zoals Orion, ruimte krijgen om dat te doen wat nodig is voor hun taak, in het geval van Orion goed onderwijs, en tegelijkertijd op een verantwoorde en zakelijke manier worden geleid.

Herke Elbers

Lid Raad van Toezicht

Herke Elbers is algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Hiervoor was zij bijna zes jaar gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort. Ook heeft Herke in verschillende functies ruim 13 jaar gewerkt bij de gemeente Amsterdam. Haar laatste functie in Amsterdam was die van stadsdeelsecretaris van stadsdeel Noord. Herke is haar carrière gestart bij de gerechtelijke organisatie, de rechtbanken in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Naast deze functies heeft Herke altijd diverse toezichthoudende en adviserende rollen bekleed. De stichting Orion vormt een vervolg op de eerdere ervaring van Herke op het kruispunt van jeugd, zorg en onderwijs. Sinds 2021 is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van HVO-Querido. Wat haar aanspreekt bij Orion is juist de combinatie van (complexe) zorgvraag en onderwijsbehoefte voor en van de leerlingen van de Orionscholen. Juist het creëren van een veilige en stevige basis is zo enorm belangrijk voor deze kinderen en jongeren. Als toezichthouder draagt Herke graag bij aan het werk van de Orionscholen die staan voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de kinderen en jongeren op alle leefgebieden.

Krishna Taneja

Lid Raad van Toezicht

Krishna Taneja heeft een achtergrond in veiligheid en innovatie. Op dit moment is hij directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, met ca 1800 medewerkers en een gebied met 700.000 inwoners en 17 gemeenten een van de 25 regio’s in Nederland. Hiervoor was hij werkzaam als directeur Nationale veiligheid bij TNO, waar hij verantwoordelijk was voor innovaties en technologische ontwikkelingen bij veiligheidsorganisaties en vitale sectoren. En daarvoor kende hij een lange carrière bij de politie met als laatste functies districtschef in Hollands-Midden, waar hij in 2011 verantwoordelijk was voor de crisisaanpak bij het schietdrama in Alphen aan den Rijn, en adviseur van de nationale korpschef op crisis en terrorisme. Krishna is een ervaren toezichthouder met ervaring binnen de GGZ, het sociale domein en onderwijs binnen een Justitiële Jeugdinrichting en een basisschool. Krishna vind het belangrijk dat een organisatie als Orion de juiste aandacht heeft voor kwaliteit en veiligheid vanuit het oogpunt van de medewerkers, leerlingen en hun ouders.

René Peeters

Lid Raad van Toezicht

René is gestart als leerkracht in Amsterdam. Eerst in Oost en aansluitend in Amsterdam Zuid. Grappig genoeg op een school met zijn naam Peetersschool. Medio jaren tachtig is René directeur geworden van een basisschool in Duivendrecht en later in Almere. Ondertussen managementopleidingen gedaan en universitaire studie afgerond Master of Educational Superintendency (Nijmegen). Na regiomanager in openbaar onderwijs Almere en hoofd onderwijs stadsdeel Zeeburg is René algemeen directeur van de AWBR geworden. Voorzitter geweest van gezamenlijke schoolbesturen voor basisonderwijs in Amsterdam. Van 2010 tot 2018 was hij wethouder Onderwijs, Sport en WMO in Almere. Daarna was hij bestuurlijk ambassadeur van Met Andere Ogen. Momenteel is hij sinds eind oktober 2021 voor een half jaar lid van het College van Bestuur van De Haagse Scholen. In het licht van de Code Goed Bestuur heeft de raad van toezicht besloten dat René gedurende zijn werk in Den Haag geen stemrecht heeft in de RvT van Orion, dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. René is ook onbezoldigd voorzitter van het hoofdbestuur van Humanitas.

Adnan Tekin

Lid Raad van Toezicht

Adnan is voorzitter van de MBO Raad, de vereniging van mbo-scholen en (vice) voorzitter van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs). Als een rode draad voor zijn werk tot nu toe voor de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en voor de Provincie Noord-Holland lopen thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijs als emancipator voor kwetsbare groepen, de aanpak van jeugdwerkloosheid en onderwijskwaliteit. Adnan heeft een breed netwerk (zowel landelijk als regionaal) binnen de overheid, de politiek en het bedrijfsleven en hij heeft de nodige ervaring in het (primair) onderwijs (ook in relatie tot de arbeidsmarkt). Daarnaast bekleedt Adnan verschillende toezichthoudende posities, zoals bij Stichting Serhat, adviesbureau Lysias en Stichting Agora. Ook is hij voorzitter van de Adviescommissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en onbezoldigd bestuurder van MIND US, een stichting die het mentaal welbevinden van jongeren wil bevorderen. Adnan is geboren en getogen in Amsterdam en woont er met veel plezier samen met zijn gezin.

Vera Luyendijk

Lid Raad van Toezicht

Vera zet haar haar financiële expertise graag breed in voor veel verschillende maatschappelijke doelen. De rol van voorzitter van de auditcommissie binnen de raad van toezicht van Orion past daar dan ook goed bij. Vera heeft bijna twintig jaar voor de gemeente Amsterdam gewerkt in verschillende financiële functies en later in directiefuncties in het fysieke domein. Daarna is ze bestuurder geweest bij twee woningcorporaties. Hiermee heeft ze veel kennis van vastgoed, vastgoedontwikkeling en huisvesting opgedaan. Vera heeft haar eigen onderneming van waaruit ze gemeenten adviseert en bij verschillende organisaties toezicht houdt. Al deze organisaties leveren een duidelijke maatschappelijke bijdrage aan een betere toekomst. Orion past daar uitstekend in, want de jeugd heeft de toekomst. Een betere investering kan zij zich als econoom dan ook niet voorstellen. Verder werkt Vera als toezichthouder bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam, het Nationaal Warmtefonds, de Haven Moerdijk en Cyclus N.V.. Verder is Vera al lange tijd betrokken bij het Anton Jurgens Fonds. Dit fonds helpt sociale ondernemers die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarin ziet ze dat je je talenten goed kan ontwikkelen op een veilige plek, maar dat de juiste begeleiding echt hét verschil maakt, net als bij de scholen van Orion.