Orion

Stichting Orion biedt op 9 verschillende scholen in Amsterdam goed (voortgezet) speciaal onderwijs, ondersteuning en aanvullende geïntegreerde zorg aan kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. Het gaat om leerlingen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte, leerlingen met psychiatrische-, psychische- en/of gedragsproblemen.
Strategisch beleid 2018-2021

In 2018 heeft Orion een mid-term review van het strategisch beleidsplan uitgevoerd. Om te komen tot een gedegen herijking van het strategisch beleidsplan hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Hierbij is zowel input vanuit de organisatie als van buiten opgehaald. Er zijn gespreksrondes met de teams (in het kader van werkplezier), de directeuren, GMR en RvT geweest. Er zijn tevredenheidsonderzoeken onder ouders en externe partners afgenomen. Het hele kader voor goed onderwijs is geauditeerd door ons interne auditteam. Ook zijn de resultaten van het toen lopende strategisch beleidsplan (2015-2020) bekeken en zijn de afzonderlijke plannen van de Orion Werkstraat, het Expertisecentrum Orion en de ICT bekeken. Tot slot is gekeken naar de relevante landelijke beleidsagenda’s en ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe speerpunten op de bekende Orion pijlers; ‘Onderwijs voor de toekomst’ (in wonen, werken, welzijn), ‘Samen passend’ (intern en extern partnerschap), ‘Samen lerend’ (leren van en met elkaar) en ‘De basis is en blijft op orde’. Dit heeft geresulteerd in het Strategisch beleid 2018-2021. (zie onderstaand document) In het verlengde van het strategisch beleidsplan hebben alle scholen een schoolplan voor de periode 2019-2023. Deze schoolplannen zijn te vinden op de websites van de verschillende scholen.


Onderwijskwaliteit

Het gaat goed met de scholen van Orion, elke school heeft een stevige basis om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst in wonen, werken en welzijn. Op dit moment hebben vier scholen (Van Koetsveldschool, Orion College Amstel, Mr. De Jonghschool en Gerhardschool) het oordeel goed, vijf scholen hebben op verschillende thema’s het predicaat excellent. 
Goed onderwijs vereist een goede leerkracht voor elke klas. Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten die affiniteit hebben met en gespecialiseerd zijn in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ontwikkelingsperspectief


Orion kijkt naar wat een leerling wél kan en geeft de leerling de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. V
oor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Hierin wordt beschreven wat het uitstroomperspectief van de leerling is en wat de onderbouwing daarvoor is. Bij de onderbouwing wordt in ieder geval beschreven wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn en welke ondersteuning en/of zorg de leerling nodig heeft. Ook worden de vorderingen en het niveau op de verschillende leergebieden weergegeven en wordt op basis van een geïntegreerd beeld over de leerlingen inzichtelijk gemaakt op grond waarvan er keuzes voor het aanbod en het perspectief gemaakt zijn. 
Na advies van de Commissie voor de Begeleiding van de school wordt het OPP ten minste één keer per schooljaar met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd. In dit overleg kan het perspectief ook bijgesteld worden.


Samenwerking met Jeugdzorg

Orion biedt, samen met vaste externe partners, een combinatie van onderwijs en zorg aan. De schoolmaatschappelijk deskundigen zijn in de ouder kind teams (OKT) geïntegreerd. De gemeente Amsterdam heeft samen met de bestuurders van het speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden PO en VO contracten afgesloten met een aantal vaste zorgaanbieders. Dit wordt Specialistische Jeugdzorg in het Speciaal Onderwijs (SJSO) genoemd. De jeugdzorgverleners participeren in de zorgteams van de school en bieden specialistische jeugdhulp aan leerlingen en gezinnen die dat nodig hebben. Hierdoor is passende zorg snel en in een voor de leerling vertrouwde omgeving te bieden en kunnen leerlingen beter profiteren van het onderwijsaanbod.


Passend onderwijs

Orion staat voor passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving, zowel voor de kinderen en jongeren op onze scholen als de kinderen en jongeren binnen het regulier basis en voortgezet onderwijs. De verschillende samenwerkingen tussen Orion en het regulier onderwijs krijgen steeds verder vorm en inhoud. De vraag naar de expertise van het speciaal onderwijs groeit, het Expertisecentrum Orion groeit, we delen op steeds meer locaties onze kennis en expertise met het regulier onderwijs. Meer informatie over het Expertisecentrum Orion vindt u op bovenstaand tabblad.
Daarnaast heeft Orion, op verzoek van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO, samen met Stichting Kolom en De Bascule PI-scholen, ‘een houtskoolschets’ gemaakt waarin de wijze waarop een samenhangend en dekkend geheel van specialistische ondersteuning en voorzieningen vanuit het speciaal onderwijs georganiseerd kan worden. 

Ċ
Jelka Bröcheler,
22 mei 2019 07:57
Ċ
St. Orion,
18 jul. 2012 00:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 jul. 2019 04:14
Ċ
c.vanruth@orion.nl,
6 jan. 2020 04:49