Organisatie

In 2012 is Orion overgegaan naar een raad van toezichtmodel. Dit betekent dat Orion wordt bestuurd door een bestuur en dat een Raad van Toezicht toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Orion en de scholen die onder Orion vallen. Orion is een openbare school. Dat betekent dat ook de gemeenteraad een toezichthoudende taak heeft.

Het bestuur van Orion wordt gevormd door de heer Cor de Ruiter. Hij stuurt de scholen en het stafbureau aan. Meer informatie over het bestuur en de Raad van Toezicht vindt u hier.

De leiding van een school berust bij een (locatie)directeur, die integraal verantwoordelijk is. Het is mogelijk dat een directeur voor meer dan een school verantwoordelijk is.

Het stafbureau van Orion is een kleine, flexibele organisatie die dienstverlenend is naar de gehele organisatie (Raad van Toezicht, bestuurder, GMR, scholen en AB-diensten). Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, personeel, financiën, ICT en communicatie. Voor facilitair management, huisvesting en juridische dienstverlening wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs.

De scholen bespreken schoolspecifieke zaken met de medezeggenschapsraad (MR). De bestuurder bespreekt het Orionbrede beleid met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de medezeggenschap vindt u hier.

Ċ
Dea Mooij,
19 apr. 2013 01:33