Nieuwsbrief 1 ziek en onderwijs

Zieke leerling... wat nu?

Geplaatst 22 jan. 2015 05:26 door Jelka Bröcheler

Wanneer je werkt met kinderen/jongeren die ziek zijn of ziek worden - zowel kort als langdurig - kun je gebruik maken van de kennis van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs.

Dit expertisecentrum is een samenwerking van ziekenhuizen, speciaal onderwijs en onderwijsondersteuningsdiensten. Hier kun je terecht voor advies, kennis en begeleiding.

Samen kunnen we er voor zorgen dat kinderen/jongeren ondanks hun ziekte toch altijd onderwijs kunnen blijven volgen. Of het nu een gebroken been of een chronische ziekte is. Wij bieden ondersteuning!

Even voorstellen... Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam

Geplaatst 22 jan. 2015 05:22 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:43 bijgewerkt ]


Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam bestaat uit:
-De Educatieve Voorziening AMC/Vumc
-De afdeling Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Amsterdam van het ABC
-De stichting Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam (Huisonderwijs)
- Stichting Orion - openbaar speciaal onderwijs Amsterdam
- Expertgroep voor kinderen met een medische- of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs.

Al sinds 1999 is er een nauwe samenwerking tussen deze drie Amsterdamse organisaties. Met de recente invoering van de wet op Passend Onderwijs hebben we besloten ons te noemen: Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam. We stellen ons ten doel om het belang van zieke leerlingen na de invoering van de wetswijziging nauwgezet in de gaten te houden, goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en knelpunten te signaleren.

Om dit te realiseren gaan we vanaf nu structureel contact onderhouden met Drostenburg, Orion College West, JGZ en AB binnen de Expertisegroep Ziek en onderwijs Amsterdam.

Wie werken er bij het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam?
Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen en docenten Huisonderwijs.
De consulenten, landelijk bekend onder de koepel van Ziezon, zijn verbonden aan een educatieve voorziening of een onderwijsadviesbureau. Zij informeren scholen over ziektebeelden en de consequenties van de behandeling voor het leerproces. Ook wordt er in de ziekenhuizen door hen lesgegeven aan langdurig en/of regelmatig opgenomen leerlingen. In Amsterdam zijn consulenten werkzaam bij de Educatieve Voorziening AMC/VUmc en bij het ABC.

Daarnaast kunnen Amsterdamse scholen al sinds 1902 (!) hulp inroepen bij de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis voor huisonderwijs. De docenten die een zieke leerling thuis les geven, helpen de leerlingen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. Indien mogelijk worden leerachterstanden voorkomen dan wel beperkt.

NB. Ook organiseren we elk jaar een studiemiddag. Let op 17 februari 2015: Wel beter, niet gezond!

Ik heb een ziek kind/jongere bij mij op school.

Geplaatst 22 jan. 2015 05:19 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:44 bijgewerkt ]

Wat nu?

1. Neem altijd eerst contact op met de AB-er van je school.

2a. Is de leerling in het ziekenhuis? Neem dan contact op met de Educatieve Voorziening AMC/VU MC
2b. Is de leerling in een ander ziekenhuis? Dan neem je contact op met het ABC.
2c. Zit de leerling op school neem dan contact op met de expertgroep voor kinderen met een medische-  of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs.
2d. Zit de leerling thuis; dan komt de Stichting Huisonderwijs in beeld

3. Het speciaal onderwijs komt in beeld als de leerling naast onderwijs ook
dagelijks medische zorg nodig heeft.

Jack Deen - directeur Drostenburg:’Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet...’

Geplaatst 22 jan. 2015 05:16 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:52 bijgewerkt ]

Drostenburg is de verzamelnaam voor het gebouw, waarin de Mytyl school, Tyltylschool, Noteboomschool en Coronelschool zijn samengegaan. Het is de verwachting dat de vier scholen met ingang van 1 augustus 2015 zijn gefuseerd tot 1 onderwijsorganisatie. Binnen deze nieuwe school wordt dan basisonderwijs gegeven aan kinderen met een revalidatie- of medische hulpvraag (ongeacht hun cognitieve mogelijkheden). Verder wordt er voortgezet onderwijs gegeven aan jongen met een verstandelijke beperking en een revalidatie- of medische hulpvraag.

Naast gespecialiseerd onderwijs wordt er op Drostenburg door onderwijs intensief samengewerkt met kinderrevalidatie van Reade en ondersteunende begeleiding vanuit Cordaan. Naschoolse- en vakantieoppvang op Drostenburg wordt verzorgd door Happy2Move.

Vanuit Drostenburg wordt er veel belang gehecht aan een hechte samenwerking met de educatieve voorzieningen binnen de Amsterdamse ziekenhuizen, het ABC, ‘cluster 3 specialisten’ van het Samenwerkingsverband en de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen. De genoemde organisaties ‘werken in elkaars verlengde’ waardoor er binnen de regio Amsterdam een gedegen aanbod voor leerlingen met een medische hulpvraag ontstaat onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet...’

Orion College West cluster 3-4

Geplaatst 22 jan. 2015 05:14 door Jelka Bröcheler


Op het Orion College West bieden we voortgezet onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem. Voor deze laatste groep kunt u denken aan leerlingen met een vorm van autisme of een angststoornis.

We bieden onderwijs op praktijk niveau, VMBO basis/kader/theoretisch en Havo niveau. Hierbij zitten de leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften op cognitief niveau bij elkaar in de klas.

Elke dag zijn er twee verpleegkundigen in de school aanwezig om de leerlingen te begeleiden en ondersteunen op medische gebied.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Reade in de school. Leerlingen met een revalidatie indicatie kunnen fysiotherapie, ergotherapie en begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werk krijgen op school.

Voor leerlingen die om medische reden niet volledig naar school kunnen, bieden we thuisbegeleiding door ambulant docenten. Hierbij is het doel de leerlingen zo veel mogelijk het onderwijs programma te laten volgen en zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Waar mogelijk werken we toe naar een volledige aanwezigheid op school.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze zorg coördinator Marieke van der Meer - m.vandermeer@orion.nl

Begeleiding vanuit de expertgroep voor kinderen met een medische- of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs

Geplaatst 22 jan. 2015 05:12 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:48 bijgewerkt ]


Nathalie Braspenning en Anne Niessen werken als ambulant begeleiders bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. Om de leerlingen met een medische en of revalidatie hulpvraag niet uit het oog te verliezen hebben ze de “Expertgroep voor kinderen met een medische of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs” opgericht.

De expertgroep is een aanzet voor het SWV Amsterdam Diemen om toekomstige zorgleerlingen op maat te kunnen bedienen.

Nathalie en Anne werken vanuit Drostenburg en zijn inzetbaar voor heel Amsterdam Diemen. Hun voedingsbodem is o.a. bij Drostenburg, waar de groep gebruik maken kan maken van de verschillende voorzieningen die Drostenburg biedt.

Heb je een hulpvraag? Download het aanvraagformulier van de site van het SWV en Orion. Zodra het formulier binnen is, nemen zij contact op met de school en ga je samen kijken wat er nodig is voor de leerling. Door snel, goede en gecoördineerde begeleiding te bieden wordt voorkomen dat de problematiek te groot wordt.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
- Voorlichting/telefonische consultatie over de problematiek.
- Consultaties: deze consultaties zijn gericht op kortdurende begeleiding van de interne begeleider, leerkracht en leerling op het gebied van de medische aandoening in relatie tot het schoolgaan (praktisch, ziekteverwerking en de leerontwikkeling).
- Het is ook mogelijk om na een consultatie, in overleg met de expert, een zorgarrangement aan te vragen bij het SWV en uit te voeren.
- De expert dient als achterwacht voor cl. 3 leerlingen LG/LZ in Amsterdam-Diemen (voor school en generalist).

tuintje (2).jpg      

Passend onderwijsadvies VO

Geplaatst 22 jan. 2015 05:09 door Jelka Bröcheler

Wij zijn Danielle de Groot en Marisa Post en hebben de taak om vanuit Orion / Altra chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te volgen in het reguliere voortgezet onderwijs (VO).

Wanneer de situatie er om vraagt ondersteunen wij de school/ouder(s)/leerling bij het verstrekken van informatie, het in contact brengen met de juiste instanties en het zoeken naar passende interventies op basis van de gesignaleerde, specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling.Wij houden actief zelf ‘een vinger aan de pols’ door op verschillende momenten in het jaar contact op te nemen met de scholen, maar zijn ook te allen tijden bereikbaar voor vragen.

Om te zorgen dat juist deze leerlingen niet onder de oppervlakte verdwijnen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een toestemmingsformulier voor ouders en proberen we een manier te vinden waarop de overdracht van relevante informatie en kennis bijdraagt aan het bieden van ‘passend’ onderwijs.

     

Contact

Geplaatst 22 jan. 2015 05:02 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:51 bijgewerkt ]

Heb je een hulpvraag of wil je extra informatie? Neem dan contact op met ons! 

Ziekenhuis - educatieve voorziening
Hoofd: Carla Hendriks
C.J.Hendriks@amc.uva.nl / 020-566 8952
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl

Onderwijsondersteuning - het ABC
Coördinator: Eddy Dirkmaat
Edirkmaat@hetabc.nl / 020-799 0010
www.hetabc.nl/ozl

Stichting Huisonderwijs Amsterdam
Coördinator: Jantien Taams
j.taams@quicknet.nl / Tel. 0299-374 242
www.huisonderwijsamsterdam.nl

Ambulante begeleiding PO

Nathalie Braspenning 
N.Braspenning@ab-amsterdamdiemen.nl / 06-46 00 16 64
Anne Niessen
A.Niessen@ab-amsterdamdiemen.nl, 06-14 20 39 78
www.orion.nl

Ambulante begeleiding VO
Daniëlle de Groot
d.degroot@orion.nl / 06-24 59 72 10
Marisa Post
m.post@orion.nl / 06-44 72 13 00
www.orion.nl

Speciaal onderwijs Drostenburg
Directeur: Jack Deen
j.deen@orion.nl 
Zorgcoördinatoren
Anneke Veenendaal -  a.veenendaal@orion.nl
Marije Bechtoldm.bechtold@orion.nl
020-3987755

Voortgezet speciaal onderwijs Orion College West cluster 3-4

Directeur: Ellen Starke
e.starke@orion.nl / 06-41 50 64 63
www.orion.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website van Ziezon - Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs - www.ziezon.nl

1-8 of 8