Missie en visie

Missie

Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal.

Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

  • verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen

Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs. Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund, observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld. 

Openbaar onderwijs

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf en hun talenten leren kennen en ontwikkelen.

Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én trots zijn op wie ze zijn. Strategisch Plan Orion 2015-2020 - Onderwijs voor het leven;
Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn

In 2020 staat Orion in Amsterdam en omgeving bekend als autoriteit op het gebied van speciale onderwijsbehoeften (special educational needs).  Orion biedt speciaal onderwijs aan een stabiele leerlingpopulatie van 1200 leerlingen.  Hierin staan de volgende pijlers centraal:

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen werken en welzijn

Orion is dé plek waar kinderen en jongeren met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. De zelfredzaamheid van alle leerlingen staat centraal. Dit leren vindt plaats in een veilig pedagogisch klimaat en in modern gefaciliteerde schoolgebouwen. Binnen de Orion Werkstraat worden leerlingen in uitstroomprofiel arbeid voorbereid op en toegeleid naar werk.

II. Samen passend – intern en extern partnerschap

Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar en onze (keten)partners.
De expertise van Orion in leren en gedrag wordt niet alleen in ons eigen onderwijs ingezet. Het Expertisecentrum Orion ondersteunt en adviseert scholen, ouders/verzorgers en leerlingen in het regulier en speciaal basisonderwijs in Amsterdam en omgeving. Waar mogelijk ontvangen Orionleerlingen op scholen bij hun in de wijk les van Orion, zodat ook zij thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

III. Samen lerend – leren van en met elkaar

Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig. Alle medewerkers van Orion zijn deskundig in speciale onderwijsbehoeften en 21e eeuwse vaardigheden. De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, lerende organisatie) en onze expertisefunctie worden gevoed vanuit de Orion Werkplaats. De Werkplaats organiseert Orionbrede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten en is de plek voor kennisdeling en –ontwikkeling.

IV. Basis is en blijft op orde 

Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de directies en stafbureau met grote betrokkenheid, rolvast én op robuuste wijze uitgevoerd. Orion is financieel gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn verder geprofessionaliseerd.

In het strategisch plan 2015 – 2020 "Onderwijs voor het leven: leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn" (onderaan de pagina te downloaden) is uitgewerkt hoe we deze doelen willen bereiken.
Zo weten alle betrokkenen (leerlingen, ouders, medewerkers, collega scholen, zorginstellingen en de Amsterdamse samenleving) wat zij in de komende jaren van Orion kunnen verwachten.

Ċ
Dea Mooij,
7 feb. 2017 04:51
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2015 04:33