Missie en visie

Missie

Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal.

Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

  • verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen
Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs. Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund, observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.


Openbaar onderwijs

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf en hun talenten leren kennen en ontwikkelen.


Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én trots zijn op wie ze zijn.Strategisch Beleidsplan

De titel van het strategisch beleidsplan is: 'Strategisch Beleidsplan Orion 2018-2021, Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn'.
Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal.
Orion biedt speciaal onderwijs aan een stabiele leerlingpopulatie van 1200 leerlingen. Hierin staan de volgende pijlers centraal:

I - Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn

Om er voor te blijven zorgen dat Orion dé plek is waar kinderen en jongeren met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn wil Orion de komende beleidsperiode extra investeren op een doorlopend aanbod so-vso(-mbo) voor iedere doelgroep binnen Orion. Zetten wij de vakoverstijgende leerlijnen steviger neer waarbij er gekeken wordt naar de zelfredzaamheid en de talenten van de leerlingen. Wordt ICT doelgericht ingezet om zo goed als mogelijk onderwijs op maat te bieden. Investeren we in het eigenaarschap van de leerling om zo de zelfredzaamheid van de leerling te vergroten. Zorgen we voor een nog veiliger pedagogisch klimaat door te werken vanuit het gedachtegoed rondom trauma-sensitief lesgeven.

II. Samen passend – intern en extern partnerschap

Orion gaat voor passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving, zowel voor de kinderen en jongeren op onze scholen als de kinderen en jongeren binnen het regulier basis en voortgezet onderwijs. Hier levert Orion op verschillende manieren haar bijdrage aan.

Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, elkaar en onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun eigen leerproces en ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen.

De samenwerking met onze (keten)partners vindt steeds meer onder het dak van de school plaats. De participatiewetgeving maakt dat wij goed moeten blijven aansluiten bij de arbeidsmarkt en de gemeente en voor duidelijke afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit moeten zorgen tussen de school en de externe dienstverleners. Met name de Orion Werkstraat geeft hier vorm aan. Meer informatie over de Orion Werkstraat vindt u op bovenstaand tabblad.     

III. Samen lerend – leren van en met elkaar

Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig. 
Alle medewerkers van Orion moeten deskundig zijn en blijven in speciale onderwijsbehoeften en 21e eeuwse vaardigheden. Hiertoe ziet Orion de professionele ontwikkeling van ons onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel als continue aandachtspunt. Orion werkt aan een kwaliteitscultuur waarbinnen eenieder verantwoordelijkheid neemt en eigenaar is voor de kwaliteit
van het onderwijs vanuit de opdracht die hij vervult. Het duiden van data op leerling-, groeps- en schoolniveau is hier een vast onderdeel van. Kennisdeling en kennisontwikkeling gebeurt binnen de scholen, maar worden ook bovenschools opgepakt.

IV. Basis is en blijft op orde 

Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties worden gevalideerd door het geschoolde interne auditteam. Daarnaast vinden er tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders, personeel en externe partners plaats en worden scholingen georganiseerd, passend bij de beleidsontwikkelingen. 
Orion is financieel gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn geprofessionaliseerd.
Om de stevige basis op alle beleidsterreinen te behouden richt Orion zich de komende jaren ook op goed personeelsbeheer en -beleid, waarbij Orion voorziet in stimulerende arbeidsomstandigheden en een beheersbare werkdruk, zodat het aantrekkelijk is en blijft om bij ons te werken.
Ċ
Dea Mooij,
7 feb. 2017 04:51
Ċ
c.vanruth@orion.nl,
7 jan. 2020 00:58