Locatie Zuid

Het Orion College Zuid biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben (op het gebied van leren en op het gebied van gedrag) dan het reguliere voortgezet onderwijs kan bieden.

Het Orion College locatie Zuid onderscheidt zich van andere scholen door:
1. een krachtig pedagogisch klimaat.
2. een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen.
3. een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijs.

Focus op mogelijkheden
De school zorgt voor eigentijds en uitdagend onderwijs binnen een veilige omgeving. Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor op vervolgonderwijs (tot en met VMBO-BK en VMBO-T) of werk (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) en MBO-1 niveau) met als doel dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We creëren een leeromgeving die inspeelt op de individuele behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen, binnen een sfeer en structuur met duidelijke regels en toezicht.

Zorg op maat
De school werkt met een gedegen zorgstructuur om leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijsaanbod: een onderwijs- & zorgcoördinator (geeft leiding aan de Commissie van Begeleiding), een schoolmaatschappelijk werker, twee bouwcoördinatoren, een orthopedagoog, onderwijsassistenten en verschillende vakleerkrachten zetten zich in voor onze leerlingen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. 
Stappen in deze ontwikkeling worden beschreven in de individuele ontwikkelingsperspectieven (IOP’s). 

Diploma
We werken met leerjaren en groepen naar leeftijdsniveau. De groepsgrootte bedraagt maximaal tien leerlingen. Gedurende de eerste twee leerjaren oriënteren de leerlingen zich op welke reguliere opleiding of vakrichting het best bij hen past. In het derde en vierde leerjaar leggen zij zich toe op een diploma voor een vakrichting naar keuze. Wij bieden daarbij keuze uit verschillende richtingen binnen de sectoren Techniek, Handel & Economie of Zorg & Welzijn. Stages in verschillende bedrijven zijn een belangrijk onderdeel van ons leerprogramma. Wij hechten aan goed contact met ouders/verzorgers: regelmatig huisbezoek hoort er voor ons bij.

Specialisatie: voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen (cluster 4).

Tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek vindt u onderaan deze pagina.

Orion College Zuid
Locatiedirecteur: de heer R. Roemers
Contactpersoon aanmeldingen: mevrouw K. van der KoelenAdres
Gaasterlandstraat 7 

1079 RH Amsterdam

Telefoon: 020 - 644 22 32 


E-mail: orioncollegezuid@orion.nl

Website: www.orioncollegeamsterdam.nl


Orioncollege Locatie Zuid


Ċ
St. Orion,
29 dec. 2011 03:01
Ċ
d.krijger@orion.nl,
7 nov. 2011 00:58