Klachten en integriteit

Gedragscode
De gedragscode van Orion bevat naast een aantal algemene gedragsregels ook specifieke  gedragsregels wat betreft: s
eksuele intimidatie, a
gressie en (verbaal)geweld, di
scriminatie en kleding

Klachtenregeling
De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene bespreken.

Indien nodig kunt u ook bij de directie terecht, 
die zal proberen het probleem zo snel mogelijk met alle betrokkenen op te lossen. Het stroomschema 'De route van een klacht' geeft weer wat de stappen zijn bij het omgaan met klachten binnen Orion.

Interne contactpersoon
Op iedere school is een interne contactpersoon werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon is op school te bereiken. In de klachtenregeling van Orion staat wat de procedure
is voor het indienen van een klacht.

Externe vertrouwenspersoon Orion
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie
kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion,
mevrouw Biki van Leeuwen (06 - 31 63 15 53, bvanleeuwen@hetabc.nl).
Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen.
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Integriteitscode
In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Orion. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.
Regeling melden vermoeden misstanden (“Klokkenluidersregeling”)
Deze regeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.  Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Een vermoeden van een misstand kunt u melden bij de bestuurder; of bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand de bestuurder betreft.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Orion. 

Wat is de meldcode? 
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen zijn: 

Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie 
Stap 3: Gesprek met de ouder
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het AMK of het SHG

De meldcode is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg die aanwezig is. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium te motiveren in het accepteren van hulp. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een beslissing genomen om wel of niet te melden bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)\ of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). 

Aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. 

Č
Ċ
Dea Mooij,
19 apr. 2013 01:34
Ċ
Dea Mooij,
23 apr. 2014 23:59
Ċ
St. Orion,
31 jan. 2013 01:21
Ċ
St. Orion,
5 jan. 2013 04:04
Ċ
Dea Mooij,
18 mrt. 2014 08:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
21 feb. 2014 03:04
Ċ
St. Orion,
5 jan. 2013 04:05