Klachten en integriteit

Klachtenregeling
De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene bespreken.

Indien nodig kunt u ook bij de directie terecht, 
die zal proberen het probleem zo snel mogelijk met alle betrokkenen op te lossen. Het stroomschema 'De route van een klacht' geeft weer wat de stappen zijn bij het omgaan met klachten binnen Orion.

Interne contactpersoon
Op iedere school is een interne contactpersoon werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon is op school te bereiken. In de klachtenregeling van Orion staat wat de procedure
is voor het indienen van een klacht.

Externe vertrouwenspersoon Orion
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie
kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion,
mevrouw Biki van Leeuwen (06 - 31 63 15 53, bvanleeuwen@hetabc.nl).
Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen.
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl


Regeling melden vermoeden misstanden (“Klokkenluidersregeling”)
Deze regeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.  Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Een vermoeden van een misstand kunt u melden bij de bestuurder; of bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand de bestuurder betreft.

Integriteitscode
In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Orion. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.
Č
Ċ
ď
Dea Mooij,
19 apr. 2013 01:34
Ċ
ď
Dea Mooij,
11 apr. 2014 01:59
Ċ
ď
St. Orion,
31 jan. 2013 01:21
Ċ
ď
St. Orion,
5 jan. 2013 04:04
Ċ
ď
Dea Mooij,
18 mrt. 2014 08:25
Ċ
ď
Jelka Bröcheler,
21 feb. 2014 03:04
Ċ
ď
St. Orion,
5 jan. 2013 04:05