Klachten en integriteit

Op deze pagina vindt u (informatie over) de volgende codes en regelingen binnen stichting Orion:
 • Privacy Statement
 • Gedragscode
 • Integriteitscode
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
 • Klachtenregeling
 • Regeling melden vermoeden misstanden ("klokkenluidersregeling")

Privacy statement

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting Orion de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan de maatregelen die zijn vastgelegd in het Privacy Statement.

Klik hier om het Privacy Statement van Stichting Orion te bekijken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)


Vanaf augustus 2019 is Orion een samenwerking aangegaan met BMGrip. Zij helpen ons om aantoonbaar te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). De rol van Functionaris Gegevensbescherming wordt waargenomen worden door Christiaan Koopman

Vragen aan de FG lopen in principe via Marjolein Duchateau en/of Peter van Wingerden.

Gedragscode

De gedragscode van Orion bevat naast een aantal algemene gedragsregels ook specifieke  gedragsregels wat betreft: seksuele intimidatie, agressie en (verbaal)geweld, discriminatie en kleding. 

Integriteitscode

In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. 
De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Orion. 
De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. 

U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Orion. Wij hebben voor ons protocol een keurmerk ontvangen van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). 

Wat is de meldcode? 
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen zijn: 


Stap 1: Het in kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie 
Stap 3: Gesprek met de ouder
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij Veilig Thuis (voorheen AMHK)

De meldcode is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg die aanwezig is. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium te motiveren in het accepteren van hulp. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een beslissing genomen om wel of niet te melden bij Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). 

Aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. 

Klachtenregeling

De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene bespreken. 

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf in goed overleg met ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Als het gesprek met de directie niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids), de externe en onafhankelijke klachtencommissie waarbij Orion is aangesloten (LKC) of de Geschillencommissie passend onderwijs.

Interne contactpersoon
Op iedere school is een interne contactpersoon werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon is op school te bereiken.

Externe vertrouwenspersoon Orion
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie
kunt u direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw Klaartje Kuitenbrouwer (06 - 316 31 549, kkuitenbrouwer@hetabc.nl). Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen.

Postadres: 
Onderwijsgeschillen
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgesch
illen.nl, onderwerp: Landelijke Klachtencommissie
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillencommissie passend onderwijs 
De Geschillencommissie passend onderwijs is onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen. Deze geschillencommissie behandelt geschillen tussen ouders en scholen/schoolbesturen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. 

Postadres: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs Postbus 85191 3508 AD Utrecht 

Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Geschillencommissie passend onderwijs
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Regeling melden vermoeden misstanden (“Klokkenluidersregeling”)

Deze regeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.  Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Een vermoeden van een misstand kunt u melden bij de bestuurder; of bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand de bestuurder betreft.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)
Om vermoedens van een misstand te bespreken kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) van Orion, Klaartje Kuitenbrouwer (06 - 316 31 549, kkuitenbrouwer@hetabc.nl).

Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
St. Orion,
31 jan. 2013 01:21
Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
Dea Mooij,
5 okt. 2017 07:34
Ċ
Dea Mooij,
11 aug. 2014 07:55
Ċ
Dea Mooij,
12 jul. 2016 03:01
Ċ
St. Orion,
5 jan. 2013 04:05