Bestuursverslagen

Onderaan deze pagina vindt u onze bestuursverslagen van de afgelopen jaren. 

Bestuursverslag 2018
Voor Orion was 2018 een succesvol jaar waarin de onderwijskwaliteit van een aantal Orion scholen door de inspectie gehonoreerd is met predicaten goed en excellent, de samenwerking met de samenwerkingsverbanden verder verstevigd is en het Expertisecentrum volop gevraagd is om diensten te leveren in het reguliere onderwijs. Kortom, Orion leverde in 2018 een belangrijke bijdrage aan passend onderwijs. We gaan ons in 2019 nog meer verbinden met het reguliere onderwijs om eerder onze expertise in te kunnen zetten, zodat we waar mogelijk leerlingen en leerkrachten zo kunnen ondersteunen dat zij zich op hun eigen school verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast houden we natuurlijk onze eigen scholen goed op orde zodat er voor leerlingen die dat nodig hebben excellent speciaal onderwijs gegeven kan worden.

Passend onderwijs
De verschillende samenwerkingen tussen Orion en het regulier onderwijs krijgen verder vorm en inhoud. De vraag naar de expertise van het speciaal onderwijs groeit, het Expertisecentrum Orion groeit, we delen op steeds meer locaties onze kennis en expertise met het regulier onderwijs. Daarnaast maakt Orion op verzoek van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO samen met Stichting Kolom en De Bascule PI-scholen ‘een houtskoolschets’ waarin we de wijze waarop we een samenhangend en dekkend geheel van specialistische ondersteuning en voorzieningen vanuit het speciaal onderwijs organiseren, schetsen voor het Amsterdamse onderwijsveld. Hierin wordt een goede verdeling van de expertise van het speciaal onderwijs in de verschillende Amsterdamse regio’s voorgesteld. In april 2019 zal het voorstel aan het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO voorgelegd worden. In het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO wordt aan Orion gevraagd om mee te denken over creatieve oplossingen voor het probleem van de thuiszitters met internaliserende problematiek. We bieden voor deze leerlingen al een aantal jaren thuisonderwijs. Vanaf voorjaar 2019 gaat Orion starten met de zogenaamde LINK-klassen; speciale voorzieningen die thuiszitters met internaliserende gedragsproblematiek weer op weg helpen naar een plek in het onderwijs.

Strategisch beleid 2018-2021
In 2018 heeft Orion een mid-term review van het strategisch beleidsplan uitgevoerd. Om te komen tot een gedegen herijking van het strategisch beleidsplan hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Hierbij is zowel input vanuit de organisatie als van buiten opgehaald. Er zijn gespreksrondes met de teams (in het kader van werkplezier), de directeuren, GMR en RvT geweest. Er zijn tevredenheidsonderzoeken onder ouders en externe partners afgenomen. Het hele kader voor goed onderwijs is geauditeerd door ons auditteam. Ook is de stand van zaken van de resultaten uit het huidige strategisch beleidsplan (2015-2020) bekeken. De afzonderlijke plannen van de Orion Werkstraat, het Expertisecentrum Orion en ICT zijn bekeken. En tot slot is gekeken naar de relevante landelijke beleidsagenda’s en ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe speerpunten op de bekende Orion pijlers; ‘Onderwijs voor de toekomst’ (in wonen, werken, welzijn), ‘Samen passend’ (intern en extern partnerschap), ‘Samen lerend’ (leren van en met elkaar) en ‘De basis is en blijft op orde’.

Onderwijskwaliteit
Het gaat goed met de scholen van Orion, elke school heeft een stevige basis om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst in wonen, werken en welzijn. Op het moment van schrijven hebben vier scholen (de Van Koetsveldschool, Orion College Amstel, De Mr. De Jonghschool en de Gerhardschool) het oordeel goed, vijf scholen hebben op verschillende thema’s het predicaat excellent. Met afronden van het vernieuwde strategisch beleidsplan is het traject voor het opstellen van de nieuwe schoolplannen gestart. Op 12 april 2018 vond het allereerste VSO leerlingevent plaats in het CEC gebouw waar Orion College Zuidoost gehuisvest is. Aan de hand van een groot aantal workshops is gewerkt aan de zelfredzaamheid, werknemersvaardigheden en inzicht in de arbeidsmarkt van de leerlingen.

Samenwerking met Jeugdzorg
Vanaf begin 2018 zijn de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind teams (OKT) geïntegreerd. In april 2019 zullen de schoolmaatschappelijk deskundigen door een nieuw te vormen stichting ouder kind adviseurs worden overgenomen. In de eerste helft van 2019 wordt verdere invulling gegeven aan de overgang van onze gedragswetenschappers naar een jeugdzorgaanbieder die verbonden is met onze Orion-scholen. Bij de start van het schooljaar in 2018-2019 is de Specialistische Jeugdzorg in het Speciaal Onderwijs (SJSO) van start gegaan. De gemeente Amsterdam heeft samen met de bestuurders van de instellingen voor speciaal onderwijs en de bestuurders van de beide samenwerkingsverbanden contracten afgesloten met zorgaanbieders die in de verschillende scholen gaan participeren in de zorgteams en vanuit de school specialistische jeugdhulp kunnen aanbieden aan leerlingen en gezinnen die dat nodig hebben. Op deze wijze kunnen we leerlingen eerder ondersteunen waardoor uitval en afstroom wordt voorkomen. Met deze beweging versterken we de samenwerking met jeugdzorg. We hebben elkaar namelijk hard nodig bij enerzijds het realiseren van passend onderwijs en anderzijds effectieve jeugdhulp en goede zorg, zodat opgroeien en leren in veiligheid mogelijk is en kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Bestuur
Op 1 november heeft Orion een afscheidsreceptie gehouden voor haar bestuurder Cor de Ruiter in verband met zijn pensionering op 31 januari 2019. Orion gaat verder onder leiding van Annette van der Poel.

Huisvesting
Op de valreep van het oude jaar - op 21 december - heeft de overdracht van het gerenoveerde schoolpand ‘De Berkhof’ aan de Wibautstraat plaatsgevonden. In de kerstvakantie is Orion College Zuid verhuisd naar het nieuwe pand. De school heeft hiermee gelijk een nieuwe naam gekregen: Orion College Amstel.

Tot slot
Met het bestuursverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.
Rest mij alle leerlingen, ouders en medewerkers hartelijk te danken voor hun inzet, waardoor Orion goede en veilige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs heeft.https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDoyZDI3NjkyNDEzNzVmNDk2

https://drive.google.com/open?id=0B7Cyb6q7x24hQXMwLTZrTGNWYms

https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDo1YTg3YWExNjM1ZGNmZDY0

Jaarverslag 2014Ċ
Admin Orion,
4 jul. 2013 08:28
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2014 04:19
Ċ
Dea Mooij,
19 sep. 2016 05:34
Ċ
Dea Mooij,
10 jul. 2017 04:54
Ċ
Dea Mooij,
27 aug. 2018 06:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
13 aug. 2015 01:51