Jaarverslagen

Onderaan deze pagina vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren. 

Jaarverslag 2017
Wij bedanken al onze leerlingen, ouders en medewerkers en onze Raad van Toezicht voor hun inzet. Dankzij hun bijdrage heeft Orion goede en veilige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We zijn dan ook dankbaar voor en trots op dit synergetische team!

Passend onderwijs
Passend onderwijs is inmiddels niet nieuw meer. Het leerlingenaantal van Orion lijkt zich te stabiliseren rond de 1150 leerlingen. Binnen de Orionscholen is er sprake van verzwaring van de doelgroep door combinatie van verschillende problematieken. In overleg met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO is het gelukt om voor meer leerlingen een passend TLV hoog te krijgen. Met het samenwerkingsverband VO is afgesproken dat voor specifieke groepen leerlingen middelen voor specifieke voorzieningen aangevraagd kunnen worden. 

In 2017 heeft Orion succesvol twee nevenvestigingen voor de Mr. de Jonghschool aangevraagd met het doel om in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam IJburg in de buurt een cluster 4 voorziening te creëren waar leerlingen (tijdelijk) onderwijs kunnen ontvangen met een passende ondersteuningsstructuur. Het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen PO is hierna een onderzoek gestart naar een zinvolle invulling van deze nevenvestigingen voor dekkend passend onderwijs binnen de stad.  

Het gaat goed met het Expertisecentrum van Orion. Het aantal opdrachten is gegroeid en de structurele samenwerkingen met Samenwerkingsverband Amstelronde PO en Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO specifiek voor thuisonderwijs lopen naar tevredenheid. We zijn er trots op dat we via ons Expertisecentrum bijdragen aan passend onderwijs aan leerlingen buiten onze scholen! 

Transities
Na uitgebreide voorbereiding zijn met ingang van 2017 de verpleegkundigen overgegaan naar Cordaan, waardoor de verpleegkundigen niet langer uit onderwijsbekostiging betaald hoeven te worden. De overgang is soepel verlopen, al heeft Cordaan enige tijd nodig gehad om de werkzaamheden goed in te regelen. Op basis van de evaluatie betaalt Orion extra voor de meer EHBO-achtige activiteiten, die Cordaan niet bij de zorgverzekeraar kan declareren, maar die wel ervoor zorgen dat het onderwijs niet onnodig verstoord wordt.

Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden, wat betekent dat de individuele begeleiding, jeugdhulp en jeugd-ggz via het gemeentelijk budget voor jeugdzorg bekostigd zullen worden. In 2017 heeft de gemeente deze jeugdzorg voor het kavel speciaal onderwijs aanbesteed in goed overleg met Orion en de andere Amsterdamse aanbieders van speciaal onderwijs. In de eerste helft van 2018 zal gekeken worden hoe binnen de scholen de afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit tussen de school zelf en de externe dienstverlener het beste vorm gegeven kan worden. Per 1 augustus 2018 zullen de loonkosten van de gedragswetenschappers en sociotherapeuten door de gemeente vergoed worden.

Ook zullen per 1 augustus 2018 de loonkosten van de schoolmaatschappelijk deskundigen vergoed worden. Begin 2019 zal de integratie van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind teams worden afgerond. Ter voorbereiding op deze integratie hebben in 2017 diverse ontmoetingen plaatsgevonden, op bestuurlijk niveau én met de betreffende medewerkers zelf.

Onderwijskwaliteit
De kwaliteit op de Orion scholen staat! Alle scholen hebben basiskwaliteit. Daarnaast hebben naast de Mr de Jonghschool, de Gerhardschool en Orion College Noord, nu ook de Van Koetsveldschool en Orion College Zuid het predicaat Excellente School behaald. De Mr de Jonghschool heeft zich aangemeld om het predicaat Excellent te hernieuwen. 
In 2016 was het Orion kader voor goed onderwijs aangepast op het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs. Dit kader is in 2017 voor het eerst gebruikt voor de zelfevaluaties door de scholen en de audits door het interne auditteam. Ook was Orion gestart in de pilot bestuursgericht toezicht van de inspectie. Helaas is het onderzoek door onvoorziene omstandigheden aan de kant van de Inspectie niet afgerond.

Personeel, werkdruk en werkplezier
Om kwalitatief goed passend onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen, wordt door de medewerkers van Orion hard gewerkt. Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen, scholing voor directeuren, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt steeds meer samengewerkt tussen de scholen. 

Om het leraarschap in Amsterdam aantrekkelijk te houden heeft de Gemeente Amsterdam besloten éénmalig een jaar bij te dragen aan de reiskosten en een beperkt aantal woningen aan te bieden. Een mooi gebaar waarbij Orion heeft besloten tegemoet te komen in de reiskosten van alle personeelsleden, omdat iedereen onmisbaar is in het speciaal onderwijs.

Het contract van Orion met Maetys Ardin voor de arbodienstverlening is per 1 mei 2017 afgelopen. Orion werkt sindsdien volgens het eigen regiemodel, wat inhoudt dat we een bedrijfsarts inhuren. Binnen de oude werkwijze zagen we dat de inzet van de arbeidsdeskundige vertragend kon werken; aangezien de bedrijfsarts pas in tweede instantie in beeld kwam. Met de invoering van het eigen regiemodel zijn de communicatielijnen korter geworden en de wachttijden verkort.

Voor de zomervakantie heeft de bestuurder een rondgang langs alle schoolteams van Orion gemaakt om met alle medewerkers over werkdruk en werkplezier te spreken. En om stil te staan bij de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de pijlers uit het strategisch beleidsplan te herijken: waar willen we wel en waar willen we geen energie in steken? Tegelijkertijd buigen de schoolteams zich over de inzet van de extra middelen (155 euro per leerlingen) voor het verminderen van de werkdruk.

Huisvesting 
Orion College West is in de zomervakantie van 2017 verhuisd naar nieuwbouw op locatie naast Drostenburg en gaat sindsdien verder onder de naam Orion College Drostenburg. Voor Orion College Zuid wordt een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool Berkhoff) geschikt gemaakt. Deze verhuizing vindt plaats in het najaar van 2018. De school krijgt dan ook een nieuwe naam: Orion College Amstel.

Reacties welkom
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl .

https://drive.google.com/open?id=0B7Cyb6q7x24hQXMwLTZrTGNWYms

https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDo1YTg3YWExNjM1ZGNmZDY0

Jaarverslag 2014Ċ
Admin Orion,
4 jul. 2013 08:28
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2014 04:19
Ċ
Dea Mooij,
19 sep. 2016 05:34
Ċ
Dea Mooij,
10 jul. 2017 04:54
Ċ
Dea Mooij,
27 aug. 2018 06:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
13 aug. 2015 01:51