Jaarverslagen

Onderaan deze pagina vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren. 

Jaarverslag 2015
Onze medewerkers, onze leerlingen en hun ouders en onze Raad van Toezicht dragen daar allemaal een belangrijke steen aan bij. We zijn dan ook dankbaar en trots op dit synergetische team!

Passend onderwijs
2015 was voor Orion een markant jaar omdat de cluster 2 scholen en ambulante begeleiding van Orion per 1 augustus 2015 zijn overgedragen naar de nieuwe stichting VierTaal. Dit is een uitvloeisel van de wet Passend Onderwijs, die voorschrijft dat cluster 2 scholen en ambulante begeleiding zich in aparte instellingen organiseren en dat ambulante begeleiders cluster 3 en 4 niet meer onder het speciaal onderwijs vallen.

Ook de overdracht van de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 naar de samenwerkingsverbanden is afgerond. Bij vrijwel alle samenwerkingsverbanden heeft dit geresulteerd in de feitelijk overdracht van de ambulante begeleiders naar de samenwerkingsverbanden. Met drie samenwerkingsverbanden is er een andere route gevolgd. Orion heeft op meerjarige detacheringsbasis ambulante begeleiders in dienst bij de samenwerkingsverbanden Amstelronde PO en Haarlemmermeer PO. En bij het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen VO is er een dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van het Expertisecentrum Orion, dat onder meer onderwijs thuis verzorgt voor langdurig zieke leerlingen. 

In het kader van de wet passend onderwijs is in het najaar van 2014 het Expertisecentrum Orion gestart. In 2015 is het aanbod vanuit het Expertisecentrum voor ondersteuning en advies over de inrichting van lichte en medium arrangementen aan regulier en speciaal basisonderwijs ontwikkeld. Er zijn diverse samenwerkingsrelaties gestart en studiedagen georganiseerd. En in augustus werd het jaarlijkse Orion event goed bezocht. 

Transities
De transities jeugdzorg en jeugd-ggz bleven Orion behoorlijk parten spelen in 2015.
Het aanbod van met name de Bascule aan onze leerlingen is nauwelijks gerealiseerd door de interne organisatieproblematiek van de Bascule. Ook andere zorgaanbieders, gehouden aan het “quotum” zoals bepaald door de gemeente, zien zichzelf gedwongen nee te verkopen bij aanvraag van zorg voor onze leerlingen. Daarnaast heeft ook de inzet van de ouderkindadviseurs op de Orionscholen lang op zich laten wachten en is de inzet van deze OKA’s tot op heden summier.

Onderwijskwaliteit
In 2015 is het driejarige Orionbrede implementatietraject van opbrengstgericht werken afgerond, waarmee de scholen voldoen aan de kwaliteitswet (v)so. De nadruk ligt op verdere implementatie en borging van het ontwikkelde gedachtegoed en instrumentarium, een enkele school moet het uitwerken van de leerlijnen nog afronden. Daarnaast is in 2015 een Orion kader voor goed onderwijs geïmplementeerd. Op basis hebben alle scholen een zelfevaluatie uitgevoerd op basis waarvan de schoolplannen 2015-2019 zijn geschreven. Ook de jaarlijkse kwaliteitsaspectenaudits vinden op basis van dit kader plaats.
Alle Orionscholen hebben een basisarrangement. De Mr de Jonghschool heeft zich aangemeld als excellente school en is begin 2016 als excellente school benoemd. Dit is een impuls voor twee andere Orionscholen om dit jaar erkenning als excellente school aan te vragen.

Personeel
Om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen én daarnaast de ontwikkelingen van Passend Onderwijs en de kwaliteitsimpuls te realiseren, wordt door de medewerkers van Orion hard gewerkt. Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen, scholing voor directeuren, teamleiders, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt steeds meer samengewerkt tussen de scholen. 

Huisvesting 
In de zomer van 2016 zal de vestiging van Orion College Noord aan het Wognumerplantsoen gesloten worden in verband met het blijvend lage leerlingaantal van ca. 60 leerlingen. Er is zorgvuldig gekeken naar welke andere locatie van het Orion College de leerlingen overgeplaatst konden worden.

Voor Orion College West is een nieuwbouwproject gestart op locatie naast Drostenburg. De overeenkomst voor de feitelijke bouw is in april 2016 getekend. Orion zal het gebouw in de zomervakantie 2017 in gebruik nemen. 

Voor Orion College Zuid zal een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool Berkhoff) geschikt worden gemaakt. Inzet is verhuizing in de zomer van 2018.

En verder
In 2015 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van drs. M. Muis en drs. A.W. Abcouwer en zijn mw. E. Overweter en mw. drs. M. Kuitenbrouwer door de gemeente Amsterdam benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Verder hebben in 2015 de tweejaarlijkse GMR verkiezingen plaatsgevonden.

Reacties welkom
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording gedaan aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.
https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDo1YTg3YWExNjM1ZGNmZDY0

Jaarverslag 2014

https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDo3YjEzNGM2YzkyYjE1N2Qz


Ċ
Admin Orion,
4 jul. 2013 08:28
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2014 04:19
Ċ
Dea Mooij,
19 sep. 2016 05:34
Ċ
Jelka Bröcheler,
13 aug. 2015 01:51