Stafbureau

Jaarverslag Beleid | Jaarverslag P & O |

Een aantal onderwerpen uit het jaarverslag…

Onderwijskwaliteit
De scholen maken een positieve ontwikkeling door op het gebied van speciale leerlijnen en passende onderwijszorgarrangementen. Dit geldt zowel voor het onderwijs op onze (V)SO-scholen als voor de dienstverlening van de ambulante diensten aan leerlingen in het reguliere onderwijs. De onderwijsinspectie is over het geheel tevreden.

Tevredenheidsonderzoek
In 2010 heeft een tevredenheidmeting bij scholen en ouders plaatsgevonden onder leiding van Van Beekveld en Terpstra. Hieruit komt naar voren dat er grote tevredenheid is over de geleverde diensten op de werkvloer en bij ouders.

Kwaliteitszorg
In 2010 is een start gemaakt met de vereenvoudiging van de kwaliteitscyclus zoals deze binnen Orion gebruikt werd. De bedoeling was vooral om de planlast voor de directies te verminderen, om efficiënter te werken, om meer afstemming tussen scholen onderling te bewerkstelligen en om de medewerkers van de scholen een meer prominente rol te geven bij het uitvoeren van kwaliteitsbeleid. Met ingang van schooljaar 2011-2012 wordt door alle Orionscholen gewerkt overeenkomstig het nieuw geformuleerde kwaliteitsbeleid.

Orion College
Het aantal leerlingen op het Orion College (clusterdoorbroken VSO) is sinds de officiële start in 2009 aanzienlijk gegroeid.

Kweekvijver
In 2008 heeft Orion een managementkweekvijver opgericht waarbinnen zes interne personeelsleden zijn gestart met de eenjarige opleiding tot schoolleider. Alle zes personeelsleden functioneren inmiddels als leidinggevenden en volgen het tweede jaar van de Master-opleiding voor schoolleider. 

Nieuwbouw
In de zomer van 2010 circa 1700 m2 van het bestaande gebouw van de Mytylschool gesloopt. Oplevering van het nieuwe gebouw is eind 2012.

Meer lezen? U kunt het Jaarverslag 2010 van Stichting Orion downloaden! 

Ċ
l.leevendig@orion.nl,
25 aug. 2011 23:55