Speerpunten jaarplan en begroting 2016

Geplaatst 22 jan. 2016 01:12 door Dea Mooij
"Passend onderwijs: We gaan er tegenaan" is de titel van het jaarplan en begroting 2016 van Orion.

De komende twee jaar staat Orion voor de opdracht de eigen positie binnen het passend onderwijs te behouden en te verstevigen. Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:1) Verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte; en 2) psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen. Wat niet mag gebeuren is als over enkele jaren het beroep op Orion weer toeneemt in de tussenliggende jaren onderwijs en de expertise van Orion onherstelbaar zijn afgebroken.

Orion gaat ervoor zorgen, dat dat niet gebeurt. Zij zoekt daarvoor nauwere samenwerking met externe partners, neemt de eigen bedrijfsvoering onder de loupe en is bereid een deel van de financiële reserve hiervoor te gebruiken. Daarnaast zetten we in op naamsbekendheid via het Expertisecentrum Orion en het jaarlijkse Orion Event in het najaar.

Speerpunten 2016

1.     WerkstraatIn de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2016 ligt de nadruk op het operationaliseren van de relatie met potentiële werkgevers én het feitelijk toepassen van de ontwikkelde werkmethode voor arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en –inpassing en nazorg/bestendiging.

2.     Modern onderwijs met ICT. Orion heeft de vorige planperiode geïnvesteerd in onderwijs met ICT. Hiermee zijn alle voorwaarden gecreëerd om de stap te kunnen zetten naar modern onderwijs, waarbij de inzet van digitale middelen een vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijsleerproces. Door alle medewerkers, voor alle leerlingen. In verschillende projecten (NAO-onderwijsrobot, lesprogramma certificaat Drone-technologie, digitale leskisten) wordt de inzet van technologische middelen in het onderwijs verkend en ontwikkeld.

3.     Expertisecentrum Orion. Na de succesvolle lancering van het expertisecentrum in 2015 ligt in 2016 de focus op: versterking van de positie en bekendheid van het expertisecentrum. Cruciaal is daarbij de medewerking van de scholen van Orion bij het tijdelijk beschikbaar stellen van personeel voor advies en begeleiding. Het expertisecentrum richt zich in de eerste plaats op het openbaar primair en secundair onderwijs. De samenwerking binnen de Federatie voor openbaar basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam speelt een belangrijke rol. Het expertisecentrum richt zich meer en meer op het uitvoeren van betaalde opdrachten

4.     Duurzame onderwijskwaliteit. In 2016 worden de audits uitgevoerd op de kwaliteitsaspecten Opbrengsten, Leerlingenzorg en Afstemming. Tweejaarlijkse worden tevredenheidsonderzoeken gehouden. Borging en verdere schoolontwikkeling worden ondersteund in de diverse “werkplaatsen” die voor functiegroepen (directeuren, teamleiders, etc.) en thematisch (Opbrengst Gericht Werken, OGW) worden georganiseerd. Daarnaast wordt het personeelsbeleid verder ontwikkeld bij een lerende organisatie; centraal hierin staat een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus.

5.     Gezonde bedrijfsvoering als randvoorwaarde. Orion heeft de afgelopen jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering gerealiseerd door onder meer de formatie via de bestuursformatieplannen in lijn te brengen met de rijksbekostiging. Voor de continuïteit van Orion en het realiseren van de strategische visie zijn de komende twee jaren cruciaal. 

Ċ
Dea Mooij,
22 jan. 2016 01:12
Comments