"Op weg naar de 22e eeuw"; Jaarplan en begroting 2017 vastgesteld

Geplaatst 7 feb. 2017 04:54 door Dea Mooij   [ 7 feb. 2017 04:59 bijgewerkt ]
Het jaarplan en de begroting 2017 "Op weg naar de 22e eeuw" is 31 januari vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht en instemming van de GMR.

Orion gaat onverminderd door met het verstevigen van haar positie binnen passend onderwijs, zowel inhoudelijk als financieel. Financieel gezien is het een gegeven dat Orion 2016 zoals begroot met een verlies afsluit. En we verwachten dat dat ook in 2017 het geval zal zijn. Dat betekent dat het nu echt cruciaal wordt wat de samenwerkingsverbanden en gemeenten over hebben voor het op peil houden van omvang en kwaliteit van het speciaal onderwijs. Van cruciaal belang is ook dat de aanbesteding van de jeugdzorg door de gemeente leidt tot voldoende aanbod van zorgaanbieders om te voorzien in de behoefte van leerlingen in het speciaal onderwijs. In meerjarig perspectief komt de begroting met inzet op strakke sturing en onvermijdelijk verdere verschraling van specifieke aspecten van ons onderwijs op nul uit in 2018.

Daarnaast zijn bestuur en raad van toezicht van de Orion bezig met de jaarlijkse strategische oriëntatie. De raad van toezicht ziet op dit moment geen noodzaak om af te wijken van de huidige lijn, waarbij Orion zelfstandig verder gaat. Orion zet in op het aangaan van meer strategische allianties (Expertisecentrum, satellietklassen).

De intensivering van de samenwerking binnen de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam is hier een goed voorbeeld van. Orion is in overleg met de openbare schoolbesturen voor regulier primair onderwijs om nevenvestigingen van Orion te creëren in locaties van de openbare reguliere basisscholen. Deze kunnen dienen als thuisbasis voor zware ondersteuning in de verschillende deelgebieden van Amsterdam, en tevens biedt dit een betere ingang in de IB-netwerken. Dit vergt van het SWV PO Amsterdam/Diemen om mee te werken aan de constructie van tussenvoorzieningen in plaats van TLV’s voor het speciaal onderwijs. Orion wil op deze manier ook de bestaande verstarring tussen regulier en speciaal onderwijs helpen doorbreken. Op basis van overleg binnen de Federatie, met het SWV en de gemeente Amsterdam, zal Orion voor 1 februari 2017 de aanvraag voor de nevenvestigingen indienen.

Ook inhoudelijk ontwikkelt Orion door. Ons strategisch beleidsplan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn” verwoordt onze aandacht voor de zelfstandigheden en zelfredzaamheid van onze leerlingen in de rest van hun leven. Daarom is Orion nu het project Wonen gestart, waarin zeer moeilijk lerende jongeren voorbereid worden op zelfstandig Wonen. Daarnaast is een van de speerpunten voor 2017 toekomstbestendig onderwijs. Dit gaat om de leergebied overstijgende vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

Wat niet mag gebeuren is als over enkele jaren het beroep op Orion weer toeneemt in de tussenliggende jaren onderwijs en de expertise van Orion onherstelbaar zijn afgebroken. Orion gaat ervoor zorgen, dat dat niet gebeurt. Wij zoeken daarvoor nauwere samenwerking met externe partners, nemen de eigen bedrijfsvoering onder de loep en zijn bereid een deel van de financiële reserve hiervoor te gebruiken. Daarnaast zetten we in op naamsbekendheid via het Expertisecentrum Orion en het jaarlijkse Orion Event in het najaar en het innovatie-event in het voorjaar.

Speerpunten 2017

Op basis van het strategisch beleidsplan 2015-2020 van Orion en de hiervoor geschetste ontwikkelingen, zijn voor 2017 de volgende vijf speerpunten geformuleerd:

1.     Orion Werkstraat. In de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2017 ligt de nadruk op het werken met de carrousel van groepsstages, een tweede assessment programma voor leerlingen met gemiddelde cognitie, uitbreiding van het netwerk en nazorg van leerlingen.

2.     Project Wonen. Door middel van een samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt in een vroeg stadium de route naar zelfstandig (leren) wonen voor deze jongeren voorbereid. Hiermee neemt de kans op succesvol functioneren van de jongere in de maatschappij na zijn 18e levensjaar toe.

3.     Expertisecentrum Orion & extern partnerschap. Orion zet zich in om een waardevolle bijdrage te leveren aan passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Daarnaast gaat Orion extern partnerschap aan ten behoeve van haar eigen leerlingen, nu en in de toekomst. In 2017 heeft Expertisecentrum in het bijzonder aandacht voor aanpak thuiszitters/thuisonderwijs, verder ontwikkelen van het aanbod en vergroten van de opdrachtenportefeuille.

4.     Toekomstbestendig onderwijsaanbod. De onderwijskwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem van de Orionscholen zijn van hoog niveau. Ook heeft Orion de afgelopen periode geïnvesteerd in onderwijs met ICT door het opleiden van icoaches per school, trainingen van medewerkers, investering in hardware en digitale leermiddelen. Hier gaat Orion mee door. Wat betreft de onderwijskwaliteit leggen we komende jaren de nadruk op een toekomstbestendig onderwijsaanbod: de leergebied overstijgende vakgebieden (sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming), 21e eeuwse vaardigheden en het profielpunt techniek en technologie (naast sport, en kunst en cultuur).

5.     Duurzame kwaliteit personeel. Het functieboek van Orion wordt geactualiseerd en de competentieprofielen in De Digitale Gesprekscyclus (DDGC) worden Orionspecifiek gemaakt; hiermee worden specifieke eisen voor speciaal onderwijs en ICT bekwaamheid expliciet gemaakt. Verder vinden professionaliseringsactiviteiten voor alle taak- en functiegroepen plaats (Orion Werkplaats).

Comments