Jaarverslag 2016

Geplaatst 10 jul. 2017 05:06 door Dea Mooij

Het jaarverslag 2016 van stichting Orion is gereed. Een aantal belangrijke ontwikkelingen uit 2016 worden hieronder beschreven. Meer weten? Lees verder in het jaarverslag 2016! 

Passend onderwijs
Passend onderwijs en de transitie jeugdzorg waren ook in 2016 de meest bepalende ontwikkelingen voor Orion. In 2015 was dit nog nieuw – bijvoorbeeld door de afsplitsing van cluster 2 scholen en ambulante begeleiding - en zoekend vanuit het Expertisecentrum Orion naar onze nieuwe rol als speciaal onderwijs in het stelsel van passend onderwijs. 

In 2016 nog evenzeer in ontwikkeling maar ook steviger en stabieler. In verband met dalende leerlingaantallen is er afgelopen jaren steeds sprake geweest van RDDF plaatsingen, een zoektocht naar middelen voor zorgkosten en is in de zomer van 2016 de locatie Orion College Wognumerplantsoen gesloten. Tegelijkertijd is onze locatie Orion College West, voor internaliserende gedragsproblematiek, maatwerk en huisonderwijs, groeiend. En alles bij elkaar lijkt ons leerlingenaantal nu te stabiliseren. Ook is het na jaren onderhandelen gelukt om de verpleegkundige zorg per 1 januari 2017 aan Cordaan over te dragen, waardoor we verpleegkundigen niet langer uit de onderwijsbekostiging hoeven te betalen. 

Verder heeft het Expertisecentrum met een aantal samenwerkingsverbanden een meerjarig contract afgesloten voor de ondersteuning aan het regulier onderwijs in het betreffende samenwerkingsverband. Door het Expertisecentrum, de diverse Orion events én de kwaliteit van onze scholen groeit de naamsbekendheid van Orion voor ondersteuning bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen.

Samenwerking binnen de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam
Orion heeft samen met de zeven andere openbare schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Amsterdam een vereniging opgericht om gezamenlijke activiteiten in onder te kunnen brengen. Daarnaast is met deze schoolbesturen het gesprek gaande hoe in de diverse wijken in Amsterdam de ondersteuning van het regulier en speciaal basisonderwijs in het kader van passend onderwijs door Orion nabij deze scholen georganiseerd kan worden. 

Ook is met de collega-schoolbesturen in het speciaal onderwijs, met name Altra en de Bascule, sprake van een hernieuwde samenwerking, om over de grenzen van de eigen instellingen heen te kijken naar wat nodig is voor passend onderwijs voor alle leerlingen met gedragsproblemen in Amsterdam en omstreken.

Onderwijskwaliteit
De kwaliteit op de Orion scholen staat! Alle scholen hebben basiskwaliteit. Daarnaast hebben naast de Mr de Jonghschool, nu ook de Gerhardschool en Orion College Noord het predicaat Excellente School behaald. In 2017 heeft nog een aantal Orionscholen zich aangemeld voor het excellentietraject. In 2016 is het Orion kader voor goed onderwijs aangepast op het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs. Dit kader wordt in 2017 voor het eerst gebruikt voor de zelfevaluaties en audits door het interne auditteam. Ook doet Orion dit voorjaar mee aan de pilot bestuursgericht toezicht van de inspectie. De Gerhardschool, de Van Koetsveldschool en Orion College Noord hebben vignetten voor gezonde school gekregen; andere scholen volgen.

Personeel
Om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen én daarnaast de ontwikkelingen van Passend Onderwijs én de kwaliteitsimpuls te realiseren, wordt door de medewerkers van Orion hard gewerkt. Er is veel aandacht voor opleiding en training (iCoaches, veiligheid, OGW, studiedagen, scholing voor directeuren, teamleiders, zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers) en er wordt steeds meer samengewerkt tussen de scholen. 

Huisvesting 
Orion College West zal in de zomervakantie van 2017 verhuizen naar nieuwbouw op locatie naast Drostenburg. Voor Orion College Zuid wordt een gebouw aan de Wibautstraat 220 (de voormalige banketbakkerschool Berkhoff) geschikt gemaakt. Deze verhuizing vindt plaats in de tweede helft van 2018.

En verder
In 2016 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van de heer H. Hoogerwerf en mevrouw M. Kuitenbrouwer. De heer H. Hoogerwerf is opgevolgd door de heer S. van Hameren. Voor de opvolging van mevrouw M. Kuitenbrouwer is begin 2017 een wervingsprocedure gestart. 
Eind 2016 is het medezeggenschapsstatuut en aangepast. Van vertegenwoordiging per cluster van scholen is de overstap gemaakt naar vertegenwoordiging van alle scholen met een personeelslid en ouderlid. Naar aanleiding van deze wijziging zijn begin 2017 verkiezingen georganiseerd. 

Reacties welkom
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen erg op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.
Ċ
Dea Mooij,
10 jul. 2017 05:06
Comments