"Borging in transitie". De begroting 2018 is vastgesteld.

Geplaatst 1 feb. 2018 02:54 door Dea Mooij   [ 1 feb. 2018 03:04 bijgewerkt ]
De begroting 2018 van Orion "Borging in transitie" is met positief advies van de GMR en goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld.

De belangrijkste ontwikkelingen die in 2018 verwacht worden zijn:
 • Met ingang van 1 augustus 2018 zal de transitie van de jeugdzorg plaatsvinden. Op die datum of eerder zal ook de integratie van de schoolmaatschappelijk deskundigen in de ouder kind teams zijn afgerond. In de eerste helft van 2018 zal gekeken worden hoe binnen de scholen de afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit tussen de school zelf en de externe dienstverlener het beste vorm gegeven kan worden.
 • In 2018 zal een mid-term review van het strategische beleid worden uitgevoerd. Kernvragen hebben zowel betrekking op de mate waarin het huidige strategische beleid gerealiseerd wordt als op de voorbereiding voor de nieuwe vijfjaren termijn (2020-2025).
 • In verband met de komende pensionering van de huidige bestuurder is een wervingstraject voor een nieuwe bestuurder ingezet, dat afgerond zal worden voor de zomervakantie.
 • Eind van het jaar zal het Orion College Zuid kunnen verhuizen naar de Wibautstraat. De school krijgt dan ook een nieuwe naam: Orion College Amstel.


Speerpunten voor 2018:
 1. Orion Werkstraat. In de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2018 zal de samenwerking van de vier scholen versterkt worden. De nadruk ligt op het stroomlijnen en uniformeren van de aanpak en het gezamenlijk creëren van meer bovenschoolse projecten. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van werknemersvaardigheden van de leerlingen en het creëren van meer kansen op de arbeidsmarkt.
 2. Project Wonen. Door middel van een samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt in een vroeg stadium de route naar zelfstandig (leren) wonen voor deze jongeren voorbereid. Hiermee neemt de kans op succesvol functioneren van de jongere in de maatschappij na zijn of haar 18e levensjaar toe.
 3. Expertisecentrum Orion. Orion zet zich in om een waardevolle bijdrage te leveren aan passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Daarnaast gaat Orion extern partnerschap aan ten behoeve van haar eigen leerlingen, nu en in de toekomst. In 2018 zal de bestaande samenwerking van het Expertisecentrum met de samenwerkingsverbanden worden geïntensiveerd en bekeken of ook voor andere samenwerkingsverbanden in de regio het Expertisecentrum een waardevolle partner kan zijn. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de verbetering van de presentatie van het Expertisecentrum en de professionalisering van de medewerkers.
 4. Toekomstbestendig onderwijsaanbod. De onderwijskwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem van de Orionscholen zijn van hoog niveau. Wat betreft de onderwijskwaliteit leggen we komende jaren de nadruk op een toekomstbestendig onderwijsaanbod: de leergebied overstijgende vakgebieden (sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming), 21e eeuwse vaardigheden en het profielpunt techniek en technologie (naast sport, en kunst en cultuur).
 5. Duurzame kwaliteit personeel. Naast de individuele scholing en teamscholing binnen de scholen vinden professionaliseringsactiviteiten voor alle taak- en functiegroepen plaats vanuit de Orion Werkplaats. Daarnaast besteden we de komende periode extra aandacht aan ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 6. Bedrijfsvoering is en blijft op orde. Voor 2018 betekent dit:
 • Maximaal benutten van de ondersteuning van onderwijsbureau Meppel op het vlak van P&C, Personeelszaken en Huisvesting.
 • Zorgvuldige afstemming van de inzet van het personeel en de werkzaamheden met de zorgaanbieders, die de aanbesteding jeugdzorg en jeugd-GGZ hebben gewonnen en overdracht van de schoolmaatschappelijk deskundigen.
 • Verhuizing Orion College Zuid naar de nieuwe locatie aan de Wibautstraat.
Comments