Actueel alle berichten


Orion leerlingen fietsen voor KIKA

Geplaatst 13 apr. 2017 03:10 door Jelka Bröcheler   [ 13 apr. 2017 10:53 bijgewerkt ]


Van alle Orion Colleges stappen leerlingen op de fiets voor hun 'tocht der tochten'. Allemaal leerlingen uit het speciaal onderwijs die vaak Amsterdam niet uit zijn geweest gaan Nederland verkennen èn geld inzamelen voor een goed doel, KIKA.  Ze starten op maandag 12 juni.

Onderstaand het verhaal bij deze actie van Frank Docter:
Ik ben leraar Mens en Maatschappij en ICT op Orion College Zuidoost een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam.

Op mijn school zitten allemaal leerlingen met een lage cognitie uit de Amsterdamse Bijlmer. Ik vind het zo jammer dat mijn leerlingen eigenlijk nooit Amsterdam uit komen. Sterker nog: ze komen meestal niet eens uit hun eigen wijk. Ik wil ze daarom heel graag Nederland laten zien en ervaren.
Daarom heb ik het plan opgevat om met ze een fietstocht door Noord-Holland te maken. En dat niet alleen: ze gaan zich inzetten voor een goed doel waar ze zelf affiniteit mee hebben: Kika.

Ik heb de andere scholen voor voortgezet speciaal onderwijs - leerlingen met gedragsproblematiek, een fysieke beperking, een chronische ziekte, en/of lage cognitie - binnen onze stichting benaderd en daarnaast ben ik op zoek gegaan naar sponsoren.

We gaan met 8 leerlingen en 6 begeleidende docenten van 12 t/m 15 juni vanuit Amsterdam naar Enkhuizen vervolgens naar Dronten. Dan naar Almere en van daaruit weer terug naar Amsterdam.

Inmiddels zijn we hard aan het trainen - we trainen iedere woensdag van 13.00 - 14.00 uur bij Palestra Sports in Amsterdam-West (ook een sponsor!).

We hebben sponsors gevonden voor de fietsen, de fietskleding, het eten voor onderweg. Nu alleen de overnachtingen nog...

Wij - de leerlingen, leerkrachten en ikzelf, zouden het erg leuk vinden als jullie aandacht zouden besteden aan deze bijzondere toch of ons willen sponsoren! Dat kan met een vast bedrag. Je kunt een leerling of leerkracht sponsoren of het project als geheel.

Meer lezen? Klik hier voor de website van Team Speciaal Voor!

Stichting Jongeren die het Kunnen van start op OC Noord

Geplaatst 10 apr. 2017 00:47 door Jelka Bröcheler

(Foto: Marco Keyzer)

De stichting 'Jongeren die het Kunnen' (JDK) is donderdag 6 april officieel gestart op het Orion College Noord. De stichting biedt drie dagen per week naschoolse sport, dans- en theateractiviteiten aan voor jongeren met een laag IQ en/of gedragsproblemen. 

Dat mag in de krant... en dat is dan ook gebeurd!

Pijn van een moeder

Geplaatst 28 mrt. 2017 06:14 door Jelka Bröcheler


Op ons blog weer twee mooie berichten van Jenny de Leth - mama van Drostenburg leerling Brenda. 
Klik hier om de berichten te lezen!

Vindingrijke groepsleerkracht gezocht!

Geplaatst 6 mrt. 2017 12:28 door Jelka Bröcheler

Ben jij de creatieve, oplossingsgerichte, gestructureerde leerkracht die affiniteit heeft met leerlingen die naast hun verstandelijke beperking vaak secundaire beperkingen kennen op het gebied van spraak-taal, sociale vaardigheden, praktische redzaamheid en gedrag? Lees dan bijgaande vacature snel verder!

De Van Koetsveldschool - speciaal onderwijs cluster 3 - heeft een vacature voor een leerkracht (0,4 fte., 16 uur), bij voorkeur op maandag en dinsdag.

De vacature is ontstaan voor de aanvangsgroep met ingang van 1 mei 2017 of zoveel eerder als mogelijk.

"Op weg naar de 22e eeuw"; Jaarplan en begroting 2017 vastgesteld

Geplaatst 7 feb. 2017 04:54 door Dea Mooij   [ 7 feb. 2017 04:59 bijgewerkt ]

Het jaarplan en de begroting 2017 "Op weg naar de 22e eeuw" is 31 januari vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht en instemming van de GMR.

Orion gaat onverminderd door met het verstevigen van haar positie binnen passend onderwijs, zowel inhoudelijk als financieel. Financieel gezien is het een gegeven dat Orion 2016 zoals begroot met een verlies afsluit. En we verwachten dat dat ook in 2017 het geval zal zijn. Dat betekent dat het nu echt cruciaal wordt wat de samenwerkingsverbanden en gemeenten over hebben voor het op peil houden van omvang en kwaliteit van het speciaal onderwijs. Van cruciaal belang is ook dat de aanbesteding van de jeugdzorg door de gemeente leidt tot voldoende aanbod van zorgaanbieders om te voorzien in de behoefte van leerlingen in het speciaal onderwijs. In meerjarig perspectief komt de begroting met inzet op strakke sturing en onvermijdelijk verdere verschraling van specifieke aspecten van ons onderwijs op nul uit in 2018.

Daarnaast zijn bestuur en raad van toezicht van de Orion bezig met de jaarlijkse strategische oriëntatie. De raad van toezicht ziet op dit moment geen noodzaak om af te wijken van de huidige lijn, waarbij Orion zelfstandig verder gaat. Orion zet in op het aangaan van meer strategische allianties (Expertisecentrum, satellietklassen).

De intensivering van de samenwerking binnen de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam is hier een goed voorbeeld van. Orion is in overleg met de openbare schoolbesturen voor regulier primair onderwijs om nevenvestigingen van Orion te creëren in locaties van de openbare reguliere basisscholen. Deze kunnen dienen als thuisbasis voor zware ondersteuning in de verschillende deelgebieden van Amsterdam, en tevens biedt dit een betere ingang in de IB-netwerken. Dit vergt van het SWV PO Amsterdam/Diemen om mee te werken aan de constructie van tussenvoorzieningen in plaats van TLV’s voor het speciaal onderwijs. Orion wil op deze manier ook de bestaande verstarring tussen regulier en speciaal onderwijs helpen doorbreken. Op basis van overleg binnen de Federatie, met het SWV en de gemeente Amsterdam, zal Orion voor 1 februari 2017 de aanvraag voor de nevenvestigingen indienen.

Ook inhoudelijk ontwikkelt Orion door. Ons strategisch beleidsplan 2015-2020 “Onderwijs voor het leven; Leren voor de toekomst in wonen, werken, welzijn” verwoordt onze aandacht voor de zelfstandigheden en zelfredzaamheid van onze leerlingen in de rest van hun leven. Daarom is Orion nu het project Wonen gestart, waarin zeer moeilijk lerende jongeren voorbereid worden op zelfstandig Wonen. Daarnaast is een van de speerpunten voor 2017 toekomstbestendig onderwijs. Dit gaat om de leergebied overstijgende vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden.

Wat niet mag gebeuren is als over enkele jaren het beroep op Orion weer toeneemt in de tussenliggende jaren onderwijs en de expertise van Orion onherstelbaar zijn afgebroken. Orion gaat ervoor zorgen, dat dat niet gebeurt. Wij zoeken daarvoor nauwere samenwerking met externe partners, nemen de eigen bedrijfsvoering onder de loep en zijn bereid een deel van de financiële reserve hiervoor te gebruiken. Daarnaast zetten we in op naamsbekendheid via het Expertisecentrum Orion en het jaarlijkse Orion Event in het najaar en het innovatie-event in het voorjaar.

Speerpunten 2017

Op basis van het strategisch beleidsplan 2015-2020 van Orion en de hiervoor geschetste ontwikkelingen, zijn voor 2017 de volgende vijf speerpunten geformuleerd:

1.     Orion Werkstraat. In de Orion Werkstraat werken de locaties van Orion College samen aan de arbeidsgerichte uitstroom van Orion. In 2017 ligt de nadruk op het werken met de carrousel van groepsstages, een tweede assessment programma voor leerlingen met gemiddelde cognitie, uitbreiding van het netwerk en nazorg van leerlingen.

2.     Project Wonen. Door middel van een samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt in een vroeg stadium de route naar zelfstandig (leren) wonen voor deze jongeren voorbereid. Hiermee neemt de kans op succesvol functioneren van de jongere in de maatschappij na zijn 18e levensjaar toe.

3.     Expertisecentrum Orion & extern partnerschap. Orion zet zich in om een waardevolle bijdrage te leveren aan passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Daarnaast gaat Orion extern partnerschap aan ten behoeve van haar eigen leerlingen, nu en in de toekomst. In 2017 heeft Expertisecentrum in het bijzonder aandacht voor aanpak thuiszitters/thuisonderwijs, verder ontwikkelen van het aanbod en vergroten van de opdrachtenportefeuille.

4.     Toekomstbestendig onderwijsaanbod. De onderwijskwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem van de Orionscholen zijn van hoog niveau. Ook heeft Orion de afgelopen periode geïnvesteerd in onderwijs met ICT door het opleiden van icoaches per school, trainingen van medewerkers, investering in hardware en digitale leermiddelen. Hier gaat Orion mee door. Wat betreft de onderwijskwaliteit leggen we komende jaren de nadruk op een toekomstbestendig onderwijsaanbod: de leergebied overstijgende vakgebieden (sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming), 21e eeuwse vaardigheden en het profielpunt techniek en technologie (naast sport, en kunst en cultuur).

5.     Duurzame kwaliteit personeel. Het functieboek van Orion wordt geactualiseerd en de competentieprofielen in De Digitale Gesprekscyclus (DDGC) worden Orionspecifiek gemaakt; hiermee worden specifieke eisen voor speciaal onderwijs en ICT bekwaamheid expliciet gemaakt. Verder vinden professionaliseringsactiviteiten voor alle taak- en functiegroepen plaats (Orion Werkplaats).

Vacature Van Koetsveldschool

Geplaatst 4 feb. 2017 07:57 door Jelka Bröcheler   [ 4 feb. 2017 08:00 bijgewerkt ]


Vanaf 01-03-2017 zoeken wij een enthousiaste collega voor de Van Koetsveldschool.


Op de Van Koetsveldschool wordt onderwijs, ondersteuning en zorg geboden aan leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking en leerlingen met een ernstig meervoudige (niet motorische) beperking. De school heeft voor deze leerlingen een breed onderwijsaanbod. 

De vacature betreft een fulltime baan voor een leerkracht voor de groep ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Deze leerlingen hebben naast een IQ <35 een gedragsstoornis, zoals ADHD of autisme / PDD-NOS. Onze EMB groep heeft 8 leerlingen. De leerlingen in deze EMB groep hebben naast een (zeer-) lage cognitie, ook een gedragsstoornis, zoals ADHD of autisme / PDD-NOS.

Orion Hoogvliegers

Geplaatst 31 jan. 2017 01:05 door Jelka Bröcheler


Zaterdag 28 januari zijn wij met de leerlingen, hun ouders en broertjes/zusjes van Orion Noord naar het CAE-gebouw geweest in Hoofddorp. Het CAE is een commercieel bedrijf waar piloten hun herregistratie kunnen behalen. Stichting Hoogvliegers organiseert activiteiten voor leerlingen. Wij  zijn dit jaar één van de gelukkigen die aan een dergelijke activiteit mogen meedoen. Onze  leerlingen en hun gezin hebben kunnen ervaren hoe het is om een piloot te zijn. Bij de functie van piloot hoort o.a. het besturen van een vliegtuig en ook dát hebben zij mogen ervaren in een flight simulator.

De leerlingen hebben kennis kunnen opdoen over een vliegtuig; motorisch, maar ook over wat zij zouden kunnen doen bij een noodgeval. Zij hebben veel gezien en gehoord. Wie zou niet onder de indruk zijn van zo een groot vliegtuig? Het was een fantastische dag! Aan het eind van de dag hebben de leerlingen een Hoogvlieger-diploma ontvangen.


Bedankt Stichting Hoogvliegers!


Nieuwe folder social media en LVB

Geplaatst 30 jan. 2017 05:36 door Jelka Bröcheler   [ 31 jan. 2017 00:57 bijgewerkt ]


Het is voor LVB-leerlingen misschien nog belangrijker om mediawijs te worden. Om de 
kansen van internet en sociale media te kunnen benutten en zich tegelijk zo veel mogelijk te wapenen tegen de gevaren. Dat kunnen ze niet alleen. Daar ligt dan ook een taak voor de leraar.

Er is een nieuwe folder uit van Mijn Kind Online en Kennisnet  over Mediawijsheid voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking. Drostenburg staat er ook in! Klik hier om de folder te openen (Let op: PDF bestand van 2MB)

Hoera! Nog 2 Orion scholen Excellent!

Geplaatst 23 jan. 2017 03:22 door Jelka Bröcheler   [ 23 jan. 2017 03:50 bijgewerkt ]

De Gerhardschool en Orion College Noord hebben vandaag het predicaat Excellente School ontvangen van het Ministerie van OCW. De Mr. de Jonghschool ontving vorig jaar al datzelfde predicaat.

De Gerhardschool
voor zeer gedragsmoeilijke leerlingen is niet alleen de Gezondste School van Amsterdam, maar heeft nu ook het predicaat Excellente school gekregen voor de periode 2016-2018. In het geval van de Gerhardschool staat dit predicaat voor: 1. hoogwaardig onderwijs en 2. duurzame schoolontwikkeling. Klik hier voor het juryrapport.

Orion College Noord - voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen - heeft ook voor de periode 2016-2018 het predicaat Excellente school gekregen. Met dit predicaat wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij gewoon speciaal is in heel goed onderwijs. Klik hier voor het juryrapport.

Excellente school
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen. Zo heeft vorig jaar de Mr. de Jongh als eerste school van stichting Orion al het predicaat excellent behaald. Het predikaat verkrijgen scholen door zich aan te melden bij de jury van onderwijsexperts. De jury beslist vervolgens welke scholen het predicaat verkrijgen op basis van analyse, aangeleverde stukken, een presentatie van de school en observaties in de praktijk.

Orion leerling genomineerd voor 'Amsterdammertje van het jaar'!

Geplaatst 23 dec. 2016 07:36 door Jelka Bröcheler   [ 23 dec. 2016 07:37 bijgewerkt ]


Supertrots zijn wij! Leerling van Orion College Zuid Jemairo is genomineerd voor 'Amsterdammertje van het jaar'! 

Op de site Stadmakertjes staat waarom:
Een hele bijzondere & fanatieke vrijwilliger op ‘t Landje, een bouwspeelplaats met een combinatie van huttenbouw, paarden, sport- en knutselactiviteiten. Jemairo is altijd op ’t Landje te vinden om de paarden te verzorgen, paardrijles te geven en de kinderen te helpen met het bouwen van hutten. Ook maakt hij vaak het eten op zondag voor kinderen en personeel. In oktober van dit jaar heeft het Landje te maken gehad met een dreigende sluiting omdat er bezuinigd moest worden. Jemairo is toen volop in actie gekomen, om ‘zijn’ Landje te redden!

1-10 of 197