Aanmelding en toelating

Als de talenten van een leerling op een reguliere school niet voldoende ontwikkeld kunnen worden, kan het het speciaal onderwijs met passende didactiek, leermiddelen en zorg in die wens voorzien. Aan de hand van landelijk vastgestelde objectieve criteria wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor een school die speciaal onderwijs biedt.   


Om toegelaten te kunnen worden op een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het samenwerkingsverband waar de huidige school van uw kind staat moet zo’n verklaring afgeven. Als uw kind nog niet naar school toe gaat, dan moet het samenwerkingsverband van de woonplaats van uw kind zo’n verklaring afgeven. In Amsterdam is dat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen. Onze school of de school waar uw kind nu naartoe gaat, kan zo’n toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. U kunt ook zelf rechtstreeks bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Samen met u, een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband en, indien uw kind nu ook al op school zit een deskundige van die school, bekijken wij welke onderwijsbehoeften uw kind heeft en welke ondersteuning onze school kan bieden. Ook wordt dan al gekeken naar de mogelijkheden van eventuele terugplaatsing op termijn naar een reguliere school. Wanneer dat nodig is, wordt er een tweede onderwijsadviseur met specifieke deskundigheid bij betrokken.

De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft een geldigheid van één of meer schooljaren. Daarna wordt opnieuw bekeken of uw kind nog steeds speciaal onderwijs nodig heeft, of met welke begeleiding uw kind terug kan naar een reguliere school.

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring niet (opnieuw) wordt afgegeven, dan bekijkt het samenwerkingsverband samen met u en, indien van toepassing de school waar uw kind op zit, wat dan het beste onderwijsarrangement voor uw kind zal zijn.

Om uw kind bij onze school aan te melden, kunt u contact opnemen met de directeur. Wij raden aan uw kind tijdig bij onze school aan te melden. Houdt u er rekening mee dat een procedure voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring maximaal 10 weken kan duren. Indien er dan nog geen besluit over toelaatbaarheidsverklaring is genomen, dan wordt uw kind tijdelijk op onze school geplaatst totdat het samenwerkingsverband een beslissing heeft genomen.