Aanmelding en toelating

Om op het Orion College geplaatst te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband nodig. Indien de leerling op een reguliere VO-school zit en wordt verwezen naar het VSO, dan moet de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar die reguliere VO-school toe behoort. Wanneer een leerling voor het eerst naar het voortgezet onderwijs toegaat en zich wil aanmelden bij het Orion College, moet de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waarin de leerling woonachtig is. In Amsterdam is dat het samenwerkingsverband VO Amsterdam en Diemen.

Het samenwerkingsverband spreekt zich in de toelaatbaarheidsverklaring uit over:
·         de start- en einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring (de duur);
·         het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning.

De toelaatbaarheidsverklaring is van betekenis voor de toewijzing van ondersteuningsmiddelen aan de VSO-scholen. Alleen voor een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring verwerft de VSO-school het recht op bekostiging.

Trajectbegeleiding

Het Orion College kan de school voor primair of voortgezet onderwijs en ouders in het voortraject begeleiden bij de dossiervorming en de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. School of ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de intaker en GZ psycholoog van het Orion College. In Amsterdam wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Onderwijs Schakelloket (OSL), onderdeel van het samenwerkingsverband VO Amsterdam en Diemen.

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen eveneens bij het doorlopen van een zorgvuldige toewijzing- en toelatingsprocedure o.a. door het beschikbaar stellen van deskundigen. Die deskundige kan, als het zwaartepunt leerproblematiek betreft, de GZ-psycholoog van het Orion College zijn.

De deskundigen van het samenwerkingsverband kunnen in de toewijzingsprocedure twee rollen vervullen:

1.Consult: Zij zijn adviseurs voor scholen die ondersteuning wensen bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een leerling, een adequate aanpak voor extra ondersteuning (mogelijk met schoolexterne expertise), en de mogelijke verwijzing naar VSO of Transferium. Deze consultfunctie is dus aan de orde in de fase voorafgaand aan (een verzoek om) een toelaatbaarheidsverklaring. De vraag van de school luidt dan: “Adviseer ons over ondersteuningsbehoefte en of mogelijkheden voor passende ondersteuning binnen of buiten onze school”.

2. Deskundig advies: bij het beoordelen van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring laat het samenwerkingsverband zich (verplicht) adviseren door een orthopedagoog of psycholoog.

Indien dat van toepassing is, schakelt het samenwerkingsverband een tweede deskundige gerelateerd aan de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling in voor advies over toelaatbaarheid tot het VSO of Transferium.

Procedure

Wanneer het dossier volledig is, wordt door de huidige school van de leerling een gesprek gepland met alle betrokkenen:

       Voorzitter
       Leerling
       Ouders/verzorgers
       Mentor
       Zorgcoördinator
       Betrokken hulpverlening
       Critical friends uit het samenwerkingsverband
       Deskundige(n) van het samenwerkingsverband

Uit dit gesprek kunnen een aantal mogelijke conclusies voortkomen:

A. advies aan het samenwerkingsverband voor toewijzing van (extra) ondersteuning voor leerlingen in het reguliere onderwijs,

B. advies aan het samenwerkingsverband voor de toelating en plaatsing van leerlingen in het VSO (tlv), inclusief de duur van de toelaatbaarheid.

De directeur van het samenwerkingsverband neemt uiteindelijk een besluit en zal daarbij rekening moeten houden met de verplichtingen die wet- en regelgeving opleggen aan de verwijzing en toelating tot extra ondersteuning. Het gaat daarbij met name om regelgeving t.a.v.:     

·         Toelaatbaarheidsverklaring VSO
·         Deskundigen advies bij toelating VSO
·         Onderwijsontwikkelingsperspectief bij extra ondersteuning
·         Instemmingsrechten ouders
·         Geschillenregeling

Aanmelding en plaatsing

Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor ons onderwijs heeft, is deze toelaatbaar op onze school. Ouders kunnen de leerling dan formeel aanmelden bij deze locatie van het Orion College. De intaker vult gezamenlijk met de ouders het aanmeldingsformulier in en informeert hen over de verdere procedure. Met behulp van de toestemming van ouders wordt de toelaatbaarheidsverklaring en het dossier opgevraagd bij de school van herkomst. Vervolgens wordt het dossier besproken binnen de commissie voor begeleiding (CvB), waar tot definitieve plaatsing besloten wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de school beslissen om een leerling op grond van ontoereikende ondersteuning niet te plaatsen.   

Ouders kunnen met de zorgcoördinator de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de eerste schooldag bespreken. Ook een eventuele vervoersaanvraag kan dan geregeld worden.

Het streven is om een leerling binnen vier weken na aanmelding te plaatsen met een eerste Ontwikkelingsperspectief (OPP). Na zes weken op school wordt het ontwikkelingsperspectief na bespreking met de ouders definitief vastgesteld.

Herindicatie

Elke twee jaar dient voor een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring aangegeven te worden of de leerling gebaat is bij een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring of dat terugplaatsing naar het reguliere VO of overplaatsing naar een andere vorm van onderwijs of ondersteuning geboden is. Voor leerlingen die met een nog geldende indicatie van het REC cluster 3 of 4 bij ons op school zitten, geldt dat deze beoordeling voor 1 augustus 2016 wordt gedaan.

Het Orion College heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de herindicering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor is een meerjarige planning gemaakt.

Procedure: Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een brief waarin gemeld wordt dat hun kind in de loop van het schooljaar aan de beurt is voor de herbeoordeling;

  • De school stuurt ouders (op tijd) het aanvraagformulier op;
  • De school zorgt voor de benodigde rapportage;
  • De school stuurt het complete dossier naar het Onderwijsschakelloket.

Contactgegevens Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Bezoekadres
Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 37600
1030 BA Amsterdam